Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Ako sa chrániť

Dôležité čísla

Dobré rady

Vzory

Listáreň

DiDa Help

Chat

Doktor JajBolí


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 


VZORY


názov: Dohoda o vykonaní práce
zákon: (§236 ZP)
zdroj: CD Poradca

ONIX spol. s r. o. , so sídlom vo Zvolene, Sládkovičova č.1 a
Ján Golian, nar. 10. 9. 1953, číslo OP SC 180901, rodné číslo 530910/265,
bytom Zvolen, Sládkovičova č.10

uzatvárajú túto

dohodu o vykonaní práce:

1. Zamestnanec sa zaväzuje, že v období od1. 9. do 10. 10. 1995 vykoná vypratanie povaly v budove sídla spoločnosti do pripravených kontajnerov. Prácu vykoná osobne a odovzdá ju riaditeľovi firmy.
2. Za vykonanú prácu vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi odmenu vo výške 3000 Sk.
3. Na základe tejto dohody oboznámil zamestnávateľ zamestnanca správnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanú prácu a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Zamestnávateľ je povinný vytvoriť pracovné podmienky, zaisťujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä zabezpečiť včas a v dostatočnom množstve kontajnery na vypratávaný materiál, zaplatiť dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné podmienky tak, ako boli dohodnuté.
5. Zamestnanec je povinný vykonať dohodnutú prácu osobne, riadne a včas a dodržiavať podmienky dohodnuté v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na jej výkon, hlavne s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
6. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi.
7. Táto dohoda bola napísaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnanec a druhé zamestnávateľ.

Vo Zvolene 28. 8. 1995
Ján Golian
ONIX spol. s r. o.
Zvolen


Poznámky:
Dohoda o vykonaní práce sa môže uzavrieť, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa dohoda uzaviera, nie je vyšší ako 100 hodín v jednom kalendárnom roku. Dohoda sa uzaviera písomne alebo ústne a musí byť v nej vymedzená pracovná úloha, dojednaná odmena za jej vykonanie, a spravidla sa v nej dojednáva aj doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať. Dohodu možno uzavrieť aj siným občanom, než so svojím zamestnancom.