Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Ako sa chrániť

Dôležité čísla

Dobré rady

Vzory

Listáreň

DiDa Help

Chat

Doktor JajBolí


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 


VZORY


názov: Dohoda o pracovnej činnosti
zákon: (§237 ZP)
zdroj: CD Poradca

ONIX spol. s r. o., so sídlom vo Zvolene, Sládkovičova č.1 a
Ján Golian, nar. 10. 9. 1953, číslo OP SC 180901, rodné číslo 530910/265,
bytom Zvolen, Sládkovičova č.10

uzatvárajú túto

dohodu o pracovnej činnosti

1. Ján Golian nastupuje do práce dňom 1. 9. 1995 a bude vykonávať prácu strážnika v rozsahu dvoch hodín denne v pracovných dňoch od16.00 do 18.00 hod.
2. Práca sa dojednáva do 31. 12. 1995.
3. Zamestnanec bude vykonávať práce osobne, za dohodnutú odmenu 2000 Sk mesačne.
4. Na základe tejto dohody oboznámil zamestnávateľ svojho zamestnanca správnymi a inými predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanú prácu a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Zamestnávateľ je povinný vytvárať podmienky zaisťujúce riadny a bezpečný výkon práce, hlavne poskytovať základné prostriedky, ochranné pracovné pomôcky a ďalej poskytovať dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky tejto dohody.
6. Zamestnanec je povinný konať prácu svedomite, riadne a včas podľa svojich síl, znalostí a schopností a dodržiavať podmienky dohodnuté v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na jej výkon, hlavne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
7. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi.
8. Táto dohoda bola napísaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnanec ajedno zostalo zamestnávateľovi.

Vo Zvolene 28. 8. 1995Ján Golian
ONIX spol. s r. o.

Poznámky:
Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávajúca organizácia povinná uzavrieť písomne, inak je neplatná. V dohode musia byť uvedené dojednaná práca, dojednaná odmena za vykonanú prácu, ďalej rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa práca uzaviera.